7 Visioenen

De 7 visioenen

Op een zondagmorgen in juni 1933 sprak de Here Jezus tot William Branham en zei dat de komst des Heren naderbij kwam, maar dat er voordat Hij zou komen zeven grote gebeurtenissen zouden geschieden. Hieronder staan die openbaringen van de Heer beschreven.

 

Het eerste visioen was dat Mussolini Ethiopië zou binnenvallen en die natie onder de voet gelopen zou worden. Natuurlijk wekte het gezicht enige reacties op en sommigen waren zeer kwaad toen ik dat zei en wilden er geen geloof aan hechten. Maar het geschiedde toch zo. Hij viel het land met zijn moderne wapens binnen en veroverde het. De inwoners hadden geen schijn van kans. Maar het gezicht liet ook zien dat Mussolini aan een vreselijk einde zou komen en zijn eigen land zou zich tegen hem keren. En ook dat gebeurde precies zoals het was gezegd.

 

Het volgende visioen voorzei, dat een Oostenrijker, genaamd Adolf Hitler, zou opstaan als dictator over Duitsland en dat deze de wereld in een oorlog zou storten. Het toonde de Siegfriedlinie en hoe onze troepen een verschrikkelijke tijd zouden doormaken om er door heen te breken. Daarna werd getoond, dat Hitler aan een geheimzinnig einde zou komen.

Het derde visioen had betrekking op de wereld politiek, want mij werd getoond dat er drie grote ISMEN zouden zijn, het Fascisme, Nationaal Socialisme en het Communisme, maar de eerste twee zouden opgaan in het derde. De stem waarschuwde: "LET OP RUSLAND, LET OP RUSLAND. Houd de koning van het Noorden in het oog."

Het vierde visioen liet de grote vooruitgang der wetenschap zien, die na de tweede wereldoorlog zou opbloeien. Dit alles werd samengevat in het visioen van een plastic auto, die van boven bolrond was en die over prachtige hoofdwegen snelde onder afstandsbediening, zodat het erop leek, dat de mensen in deze wagen zaten zonder stuur en dat zij een of ander spel speelden, om zich te amuseren.

Het vijfde visioen ging over het morele probleem van deze eeuw, dat voornamelijk betrekking had op de vrouw. God toonde mij hoe de vrouw buiten haar positie begon te treden toen zij het stemrecht kreeg ingewilligd. Toen begonnen zij hun haar kort te knippen, wat symboliseert, dat zij niet langer onder de heerschappij van de man, maar op haar eigen gelijke rechten stond, of in de meeste gevallen méér dan alleen maar gelijke rechten. Zij schafte zich mannenkleding aan en werd steeds bloter, totdat ik in het laatste beeld een naakte vrouw zag met alleen nog maar een op een vijgenblad gelijkende bedekking voor. Met dit gezicht zag ik het verschrikkelijke verval en de morele toestand van de gehele wereld.

In het zesde visioen zag ik hoe in Amerika een zeer schone maar wrede vrouw opstond. Zij hield het volk geheel in haar macht. Ik geloofde dat dit de opkomst was van de Rooms-katholieke kerk ofschoon ik wist dat het mogelijk was, dat het een visioen kon zijn van een of andere vrouw die zeer veel macht zou krijgen in Amerika als gevolg van een algemene stemming door vrouwen.

In het laatste en zevende visioen hoorde ik een verschrikkelijke explosie. Toen ik om mij heen keek zag ik over het gehele land Amerika niets dan puinhopen, kraters en rook.

Copyright © All Rights Reserved