De belofte van een profeet in de laatste dagen

De belofte van een profeet in de laatste dagen

De allerlaatste woorden in het Oude Testament geschreven, doen deze belofte: “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.” (Mal. 4:5-6)

De grote en geduchte dag des Heren moet nog komen, dus zouden we oprecht moeten zoeken naar de profeet Elia. In de Bijbel kwamen de profeten niet naar de religieuze organisaties van de heersende stroming. Ze kwamen tot een uitgekozen minderheid. Stelt u zich eens voor dat de profeet van Maleachi 4 kwam, en dat wij hem zouden missen. Wat als hij lijkt op de profeten van weleer, en slechts een handjevol mensen hem zouden herkennen? Als deze profeet in de laatste dagen terug moet keren, hoe zullen we hem dan herkennen? Het antwoord wordt duidelijk in de Schriften gevonden. Hij zal de natuur van een profeet hebben. Hij zal de geheimen van het hart kennen. Hij zal wonderen verrichten. De religieuze organisaties zullen proberen om hem in diskrediet te brengen. Maar er zal een uitgekozen minderheid zijn die hem herkent als de beloofde boodschapper voor die tijd.

 

Hoe zullen we weten wanneer Elia terugkeert? Welke kenmerken zal hij vertonen zodat wij hem kunnen herkennen?

 

Elia was een man van de wildernis. Grote tekenen en wonderen volgden zijn bediening. Hij predikte tegen het kwaad van zijn tijd. Hij predikte vooral tegen de immoraliteit van koningin Izebel. Toen Elia ten Hemel werd opgenomen in een wagen van vuur, viel zijn geest op Elisa. Grote tekenen en wonderen markeerden toen Elisa’s bediening, en ook hij predikte tegen de zonden van de wereld. Beide profeten stonden alleen tegen de religieuze organisaties van die tijd. Honderden jaren later keerde diezelfde geest terug naar de aarde in Johannes de Doper. De profeet Maleachi voorzegde dat Elia terug zou keren om de Here te introduceren: "Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal..." (Maleachi 3:1). Johannes de Doper was geheel in stijl toen hij de kinderen van God tot bekering opriep. Zoals Elia predikte hij tegen de koning en de moderne religieuze organisaties. De Here Jezus bevestigde dat Johannes de Doper de profeet van Maleachi 3 was in het Boek Mattheüs. (11:10): “Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.” Lukas 1:17 zegt dat de geest van Elia in Johannes de Doper moest zijn, "En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen." Maar merk op dat het tweede deel van Maleachi 4 nog vervuld moest worden: "…en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban." Dat deel van de Schrift zal komen te geschieden vóór de wederkomst van Christus.

 

Tweeduizend jaar na Johannes de Doper is het opnieuw tijd voor de geest van Elia om naar de aarde terug te keren.

 

Die dag is gekomen! In dit tijdperk hebben we de geest van Elia terug zien keren. Hij trotseerde het moderne denominationele systeem. Hij stond op tegen de zonden van de wereld. Hij toonde talloze tekenen en wonderen. Hij predikte de Bijbel woord voor woord van Genesis tot Openbaring. De profeet van Maleachi 4 kwam zoals beloofd, en hij bracht een Boodschap van de Troon van de Almachtige God. De naam van die profeet is William Marrion Branham. We noemen hem “Broeder Branham.”

 

“William Branham, die ik liefhad, en van wie ik geloofde dat hij een profeet van God was.”

 

Oral Roberts, wereldberoemde evangelist en oprichter van Oral Roberts University.

 

“William Branham kwam op onze weg als de profeet van God en toonde ons in de twintigste eeuw precies dezelfde dingen die ons werden getoond in de Evangeliën… God heeft Zijn volk bezocht, want een groot profeet is onder ons opgestaan.”

 

Dr. T.L. Osborn, Pinkster-evangelist en beroemd schrijver.

 

“Voordat voor een persoon werd gebeden, zou hij nauwkeurige details geven met betrekking tot de aandoening van de persoon, en ook details van hun leven - hun woonplaats, activiteiten, handelingen - zelfs ver terug in hun kindertijd. Branham maakte nooit één keer een vergissing met het woord van kennis in al die jaren dat ik bij hem was. Dat behelst, in mijn geval, duizenden zaken.”

 

Ern Baxter, evangelist, manager voor de Branham Campagnes gedurende zeven jaar, en een van de oorspronkelijke leiders van de British New Church Movement.

 

Vanaf de tijd dat de Here Jezus Christus op aarde wandelde, heeft geen mens de wereld op zo’n diepgaande manier beïnvloed. Van een bescheiden begin in een éénkamerhutje in de heuvels van Kentucky, tot Amarillo Texas, waar de Here hem Thuis haalde, werd zijn leven voortdurend gekenmerkt door bovennatuurlijke gebeurtenissen. Op aanwijzing van de Engel des Heren in 1946, ontstak Broeder Branhams bediening een vonk die een periode van grote genezingsopwekkingen deed ontbranden, die over Amerika en rond de wereld raasde. Tot de dag van vandaag wordt hij erkend door Christelijke historici als de “vader” en “koploper” van de genezingsopwekking uit de jaren vijftig, die de Pinkstergemeente heeft veranderd en tenslotte de oorsprong werd van de Charismatische beweging, die vandaag de dag bijna elke Protestantse denominatie beïnvloedt. Echter, geheel in stijl, hechten de denominaties weinig geloof aan zijn leringen en ontkennen zijn opdracht.

 

Overal waar hij kwam, bewees God dat Broeder Branham de profeet aan deze generatie is. Net als Job, sprak de Here tot hem in een wervelwind. Net als Mozes, werd de Vuurkolom gezien die hem leidde. Net als Micha, werd hij verguisd door de geestelijkheid. Net als Elia, was hij een man van de wildernis. Net als Jeremia, kreeg hij de opdracht door een Engel. Net als Daniël, zag hij visioenen over de toekomst. Net als de Here Jezus, kende hij de geheimen van het hart. En net als Paulus, genas hij de zieken.

 

De Here heeft Zijn volk opnieuw bezocht door een profeet. In de donkerste tijd in de geschiedenis, waarin de moraal naar een dieptepunt is gezonken zoals nooit eerder is gezien en massavernietigingswapens aan de horizon opdoemen, werd een deemoedig man uit de tegenwoordigheid van God gezonden om een stervend ras tot bekering op te roepen.

 

De geliefde discipel Johannes schreef over de Here Jezus: En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 21:25)

 

Hetzelfde kan gezegd worden over het leven van Broeder Branham. Er zijn meer dan 1200 opgenomen predikingen met duizenden verhalen over het leven van deze dappere man. Toch horen we voortdurend nieuwe getuigenissen van zijn invloed op de levens van miljoenen mensen. Dit boekje kan bij lange na niet beschrijven welk een invloed deze man van God op de wereld had.

 

 

Copyright © All Rights Reserved