De geheimenissen geopenbaard

De geheimenissen geopenbaard

In het begin van Broeder Branhams bediening werd duidelijk dat het denominationele systeem werd opgebouwd om religieuze organisaties aan te moedigen, en niet het ware Evangelie. Broeder Branham geloofde de Bijbel Woord voor Woord, en zou geen compromis sluiten, zelfs als dat betekende dat hij door zijn collega’s, vrienden of familie werd buitengesloten.

 

Terwijl hij nog steeds lid van de Missionary Baptist Church was, werd hem gezegd om vrouwelijke voorgangers aan te stellen. Echter, hij kende de Schrift maar al te goed. 1 Timotheüs 2:12 zegt duidelijk: “Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid is,” en 1 Korinthiërs 14:34 zegt: “Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn…” Dit was niets tegen vrouwen, maar de Bijbel was zwart-wit over het onderwerp. Toen het ultimatum werd gesteld, kon hij geen compromis sluiten, dus verliet hij de kerk.

 

Dat was niet het enige Schriftgedeelte dat volledig door de denominaties genegeerd werd. De Here openbaarde de Waarheid omtrent de doop aan Broeder Branham. Hoe kon Jezus de opdracht geven: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,” en toch was elke doop die in de Bijbel beschreven staat in Jezus’ Naam? De apostel Petrus gebood in Handelingen 2:38 om zich te bekeren en te worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus. De Schriften grijpen volmaakt in elkaar, maar er was een profeet voor nodig om dit geheim te openbaren: “Vader” is geen naam, “Zoon” is geen naam en “Heilige Geest” is geen naam. Evenals een man de vader van zijn kinderen is, de zoon van zijn ouders en de broer van zijn broers en zussen, is zijn naam toch niet “vader”, “zoon” of “broer”. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn titels voor de Naam van Jezus Christus. Mattheüs 28:19 en Handelingen 2:38 kwamen volkomen op één lijn.

Zelfs de oorspronkelijke zonde in de Hof van Eden werd geopenbaard, niet door het eten van een vrucht, maar door iets dat nog veel eigenaardiger is. Hoe kon het eten van een vrucht onmiddellijk aan Adam en Eva openbaren dat ze naakt waren? Het klopt gewoon niet. Wat heeft een appel met naaktheid te maken? Gods profeet openbaarde dit geheim duidelijk.

 

Wie waren de engelen, over wie in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 gesproken wordt? Hun namen komen ons misschien bekend voor.

 

Wie zijn de geheimzinnige ruiters van Openbaring, hoofdstuk 6? Ze hebben één heel belangrijk ding gemeen.

 

Worden de Verenigde Staten in het Boek Openbaring vermeld?

 

Wie zijn de 144.000 die werden gered in hoofdstuk 7?

 

Wie is de grote hoer van hoofdstuk 17? Haar identiteit en al deze geheimen werden geopenbaard in de Boodschap van deze machtige, door God gezonden profeet.

 

Niet alleen volgden ontelbare wonderen deze man, maar de geheimenissen die door de eeuwen heen in de Bijbel verborgen waren, werden ook geopenbaard in zijn bediening. Het is duidelijk geworden, dat deze profeet meer Schriftgedeelten vervulde dan alleen Maleachi 4.

 

Openbaring 10:7: Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

 

Een Stem schreeuwt het uit tot de wereld om uit de denominaties vandaan te komen en weer naar Gods oorspronkelijke Woord terug te keren. Ieder van ons heeft dezelfde gelegenheid die Petrus, Jakobus en Johannes hadden. We hebben de gelegenheid om tot Gods uitgekozen minderheid gerekend te worden, die niet zal buigen voor de religieuze organisaties van deze tijd.

 

De Heilige Schrift beschrijft het leven en de daden van mannen die wandelden met God en zo gezalfd waren met Zijn Geest, dat zij het ZO SPREEKT DE HERE uitspraken, en hun woorden werden bevestigd door onfeilbare tekenen en wonderen. Zij waren Gods profeten, en de Stem van God aan hun generatie.

 

Zijn de tijden nu anders dan toen Jezus hier was? Het waren de religieuze leiders die Hem kruisigden. De discipelen waren een kleine minderheid te midden van een enorm religieus systeem. Ze werden buitengesloten, bespot, en uiteindelijk omgebracht voor het innemen van een standpunt tegen de heersende stroming van het denominationele systeem. Wij mogen dan vandaag de dag misschien niet gedood worden vanwege ons geloof, maar we worden zeker vervolgd. Net als de Farizeeën en Sadduceeën, kunnen ze de wonderen die de bediening van Broeder Branham volgden niet ontkennen, dus nemen zij hun toevlucht tot andere aanvallen. U kunt te horen krijgen dat hij een valse profeet, sekteleider, of nog erger was. In werkelijkheid was hij een bescheiden man van God, die zich heftig verzette tegen het onbuigzame gezag dat de denominaties en sekten over Gods volk hebben. Ze vielen Jezus op dezelfde manier aan toen Hij hun dogma’s en tradities weerstond.

 

God eerde Broeder Branhams bereidheid om ieder Woord van de Bijbel te geloven, en Hij gebruikt zijn bediening nog om miljoenen zielen tot Jezus Christus te leiden. Vandaag bazuint de Stem van de Zevende Engel zo luid als nooit te voren. Wereldwijd geloven ongeveer twee miljoen mensen Broeder Branhams Boodschap. Dit mag een kleine minderheid zijn van de twee miljard die aanspraak maken op het Christendom, maar wanneer was Gods volk geen minderheid?

 

We hebben meer dan 1200 opgenomen predikingen waar de Stem op staat waarvan in Openbaring 10:7 was geprofeteerd dat Die zou komen. Elk van deze predikingen ontsluit meer geheimenissen van God. Die Stem is beschikbaar voor u als u bereid bent om Hem te horen.

DE KEUZE IS AAN U

 

 

Ik heb er geen moment aan gedacht een boodschap aan de mensen te brengen, opdat zij mij zouden volgen, of zich aan zouden sluiten bij mijn gemeente, of een of andere gemeenschap en organisatie te stichten. Ik heb dat nooit gedaan en zal het ook nu niet doen. Ik heb geen belangstelling voor dergelijke zaken, maar ik heb wel belangstelling voor de dingen Gods en mensen, en als ik slechts één ding kan volbrengen, zal ik tevreden zijn. Dat ene ding is dit: een echte geestelijke relatie tussen God en mensen tot stand gebracht zien te worden, waarbij mensen een nieuwe schepping in Christus worden, vervuld worden met Zijn Geest en leven in overeenstemming met Zijn Woord. Ik zou allen willen uitnodigen, smeken en waarschuwen om Zijn stem te horen op dit tijdstip en uw levens volkomen aan Hem over te geven, gelijk ook ik in mijn hart er op vertrouw, dat ik mijn alles aan Hem gegeven heb. God moge u zegenen, en moge Zijn komst uw hart verblijden.

 

Eerw. William Marrion Branham

Voor meer informatie over de bediening van Eerw. William Marrion Branham en het verkrijgen van zijn predikingen, kunt u contact opnemen met:

 

THEMESSAGE.COM

Drentse Poort 12a

9521 JA Nieuw-Buinen, Nederland

+31 (0) 599 65 15 70

 

Copyright © All Rights Reserved