Een visitatie van een engel

Een visitatie van een engel

De visioenen bleven doorgaan. Hij kreeg te horen van zijn mede-geestelijken dat zijn visioenen niet van God waren. Hij kreeg te horen dat een boze geest hem bezette. Dit verontrustte hem zeer. De last werd te zwaar om te dragen, dus ging hij de wildernis in om de Wil van God te vinden. Hij was zo toegewijd dat hij een gelofte deed om niet zonder een antwoord terug te keren. Het was daar, in een oude pelsjagershut, dat de Engel des Heren hem zijn opdracht gaf. De Engel vertelde hem onder andere dit: “Als u de mensen ertoe kunt krijgen om u te geloven, en oprecht bent als u bidt, zal niets voor uw gebeden standhouden, zelfs geen kanker.”

Alle twijfels waren verdwenen. Hij had nu een opdracht en trad moedig voorwaarts. De genezingsopwekking was begonnen.

Honderdduizenden woonden de Branhamcampagnes bij. Duizenden werden genezen in de Naam van de Here Jezus Christus. Andere evangelisten zoals Oral Roberts, T.L. Osborn en A.A. Allen volgden spoedig Broeder Branham en begonnen hun eigen genezingsopwekkingen. De Here liet zijn zegeningen neerkomen als nooit tevoren. De genezende hand van Jezus Christus had Zijn volk opnieuw beroerd.

“Ik heb vaak gehuild van blijdschap over Gods recente gave aan de gemeente van onze geliefde broeder, William Branham, met zijn wonderbare gave van genezing. Dit is een zaak van God Die meer dan overvloedig doet boven al wat wij kunnen bidden of bedenken (Efeziërs 3:20), want ik heb nog nooit iets gezien of gelezen dat de genezingsbediening van William Branham kan evenaren.”

Eerw. F.F. Bosworth, wereldberoemd evangelist en één van de grondleggers van de Assemblies of God denominatie, evenals de hedendaagse Pinksterbeweging.

“In één geval keken we toe, toen hij met een man sprak die op een veldbed lag. In eerste instantie was er geen teken van een verstandige reactie van de man. Vervolgens kwam de uitleg van de vrouw die erbij stond, dat de man niet alleen stervende was aan kanker, maar doof was en niet kon horen wat er werd gezegd.

Broeder Branham zei toen dat het nodig zou zijn voor de man om zijn gehoor te ontvangen, zodat hij hem onderricht kon geven over de genezing van zijn kanker. Er was een moment van gebed. Plotseling kon de man horen! Geweldig grote tranen rolden over de wangen van die man, wiens gezicht de hele avond zo uitdrukkingsloos en onbewogen was geweest. Hij luisterde met grote belangstelling toen hem verteld werd over zijn bevrijding van kanker.”

Eerw. Gordon Lindsay, beroemd schrijver, prediker, en oprichter van het Christ For The Nations Institute.

“Broeder Branham zei: ‘Het Congreslid is genezen.’ Mijn hart sprong op. Ik stapte uit en aanvaardde de Here als mijn Genezer. Ik legde mijn krukken terzijde… en de vensters des Hemels werden geopend!”

William D. Upshaw, Amerikaanse Congreslid (1919-1927), Amerikaans Presidentskandidaat in 1932. Verlamd sinds hij als kind tijdens een val zijn rug gebroken had. Hij was 84 toen hij volledig genezen was door Broeder Branhams gebed, na 66 jaar verlamd te zijn geweest. Hij had nooit een rolstoel of krukken meer nodig voor de rest van zijn leven.

“Ik lag al acht jaar en negen maanden op mijn rug met tuberculose en de dokters hadden mij opgegeven. Ik woog nauwelijks 50 pond en het leek erop dat alle hoop was vervlogen. Toen kwam Eerw. WM Branham uit Jeffersonville, Indiana, vanwege een visioen dat hij had gezien van een lam dat in de wildernis gevangen werd en ‘Milltown,’ uitriep, dat is waar ik woon. Broeder Branham was hier nooit geweest en kende niemand van hier. Toen hij binnenkwam, legde hij de handen op mij en bad, en riep de Naam van onze dierbare Here Jezus over mij uit. Het leek alsof iets vat op mij kreeg, en opeens stond ik overeind God te danken voor Zijn kracht om te genezen. Ik ben nu de pianiste in de Baptistenkerk hier.”

Georgia Carter, Milltown Indiana, USA, werd genezen van terminale TBC in 1940, en heeft geen dag in haar leven meer last gehad van die ziekte. Zij vertegenwoordigt tienduizenden mensen die door zijn bediening zijn genezen en vandaag nóg genezen worden.

 

Copyright © All Rights Reserved