Waar is de gemeente

Waar is de gemeente

"Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen." Wat was die gemeente? Welke rots is het?

 

Als u het aan de Katholieke kerk vraagt, zeggen ze: "Het was een grote steen die daar lag. De Katholieke kerk, de hiërarchie, zit er vanavond op, op deze rots, vanwaar zij krachten laten uitgaan naar andere kerken, zonden vergevend." Dat is de Katholieke definitie.

 

Als je wilt ontdekken wat de Protestanten ervan denken, zeg: "Wat was die rots?" Dan zouden ze zeggen: "Dat was Jezus Christus; Hij is die rots." O, broeder!

 

Wat zei Jezus erover? Petrus zei: "Wie zegt u?" Hij zei: "Wie zegt u dat Ik ben?" Hij sprak niet over Zichzelf. Hij zei: "Wie zegt u dat Ik ben?"

 

"Sommigen zeggen dat U Mozes bent; en sommigen zeggen dat U Elia bent." "Maar wie zegt u?" Petrus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God."

 

Hij zei: "Gezegend zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard. U nam er nimmer iemands theologie voor aan. U leerde het nimmer in een seminarie. Maar Mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots..." Halleluja! Welke rots? De geestelijke openbaring van God die Zichzelf manifesteert aan het individu. Halleluja! "Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen."

 

Als een man eenmaal waarachtig uit de Geest van God is geboren, vanaf de kruin van zijn hoofd tot het randje van zijn teennagels, dan is hij veranderd door de opstandingskracht van de Here Jezus Christus. Zijn eigen zelfzuchtige ideeën zijn weggevaagd en God heeft de volledige controle over die man. Hij zal ieder geschreven Woord van de Here Jezus Christus geloven en dat ook uitvoeren.

 

"Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen." Amen. Dat zou u zich gezegend moeten laten voelen, is het niet? Dat zou het beslist! Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad,... En de behoudenis is in niemand anders, dan in deze Naam van de Here Jezus.

 

Fragment uit de prediking “Handelingen van de Heilige Geest” van

William Branham op 19 december 1954 (zondag avond) in de

Branham Tabernacle, Jeffersonville, U.S.A.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved